Dumasar kana eusina, sisindiran téh bisa dibédakeun jadi tilu rupa, nyaéta?

Dumasar kana eusina, sisindiran téh bisa dibédakeun jadi tilu rupa, nyaéta?

  1. paparikan, rarakitan, wawangsalan
  2. piwuruk, sésébréd, silih asih
  3. cangkang, eusi, wangsal
  4. wawangsalan, tatarucingan, paparikan
  5. tatarucingan, wawangsalan, rarakitan

Jawaban: B. piwuruk, sésébréd, silih asih.

Dilansir dari Ensiklopedia, dumasar kana eusina, sisindiran téh bisa dibédakeun jadi tilu rupa, nyaéta piwuruk, sésébréd, silih asih.

Leave a Comment